Cổng an ninh thư viện RFID Bibliotheca

Liên hệ (0989 877 888)

 • Thiết kế cánh cổng hiện đại
 • Sử dụng dải bảo mật RFID. Hệ thống này phát hiện các dải từ RFID từ mọi hướng
 • Tích hợp phần mềm libraryConnect™
 • Tích hợp bộ đếm bước chân với phần mềm staffConnect™
 • Cấu hình, lắp đặt và bảo hành đơn giản
 • Chôn dây
 • Có tấm đế
 • Dây nối trực tiếp
 • Premium chôn dây
 • Premium tấm đế
 • Premium dây nối trực tiếp
Xóa
Giải pháp Sản phẩm Liên hệ