Cổng an ninh thư viện Tattle-tape Bibliotheca

Liên hệ (0989 877 888)

 • Thiết kế cánh cổng hiện đại
 • Sử dụng dải bảo mật Tattle-Tape. Hệ thống này phát hiện các dải từ EM từ mọi hướng
 • Giảm báo động không mong muốn
 • Tích hợp phần mềm libraryConnect™
 • Tích hợp bộ đếm bước chân với phần mềm staffConnect™
 • Cấu hình, lắp đặt và bảo hành đơn giản
 • Chôn dây
 • Có tấm đế
 • Dây nối trực tiếp
 • Trong suốt, chôn dây
 • Trong suốt, tấm đế
 • Trong suốt, dây nối trực tiếp
Xóa