Từ 2022 thầy cô ở Thành phố Hồ Chí Minh có thu nhập tăng thêm tối đa bao nhiêu?

Giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh được nhận thu nhập tăng thêm tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ từ năm 2022.

Ngày 7/4/2022, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội và sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Quyết nghị của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có một số nội dung đáng chú ý như sau (trích):

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Điều 2. Sửa đổi đoạn thứ 1 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:

“1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

– Cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố trong năm 2022 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội theo hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.”

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07/4/2022 và có hiệu lực từ ngày 17/4/2022.

Như vậy, giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh được nhận thu nhập tăng thêm tối đa là 1,2 lần (thay vì 1,8 lần) so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Theo Báo GD Việt Nam

Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận