Webinar: “Xây dựng mô hình phòng học trực tuyến, phòng học thông minh, trường học thông minh trên nền tảng công nghệ của Konzesys”